Program

Nasze Przedszkole  funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniami MEN dotyczącymi prowadzenia placówek niepublicznych. Wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Raszyn dnia 29.02.2012 r. pod numerem 1/2012.

Z dużą starannością realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z najnowszą podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008r. Wyznacza on następujące obszary edukacyjne, które realizujemy w trakcie nauki, zabawy i codziennych rutynowych czynności:

Kształtowanie umiejętności społecznychdzieci bawią się na placu zabaw w przedszkolu w Raszynie

 • Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Wspomaganie rozwoju mowy
 • Kształtowanie umiejętności poznawczych
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Wychowanie przez sztukę
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego przez zabawy konstrukcyjne
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych
 • Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Program wychowania przedszkolnego wzbogacony jest z nowatorskimi metodami pracy z dziećmi w którym oferujemy :

 • Elementy filozofii Marii Montessori
 • Nowoczesna Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania  - wprowadzamy
 • Zajęcia ruchowe
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kulczyńskiej
 • Zabawy paluszkowe – usprawniające ruchy w zakresie motoryki małej
 • Gimnastykę buzi i języka
 • Techniki twórczego myślenia, umożliwiające dzieciom rozwijanie ich potencjału intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i twórczego

Metody rozwijające umiejętności językowe:

 • codzienny kontakt dzieci z książką
 • przygotowywanie krótkich przedstawień
 • naukę wierszyków i piosenek
 • układanie własnych historii.
Akademia Misia Uszatka

Akademia Misia Uszatka