Misja

„Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście”

Alen Baxton

uśmiech w przedszkolu w Raszynie

Nasze Przedszkole  jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Naszym celem jest, aby każde dziecko czuło się tu bezpieczne i akceptowane, aby spędzało czas w życzliwej atmosferze, poznało radość płynącą z zabawy, potrafiło nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad

bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami. Chcemy, aby dzieci uczyły się otwartości na nowe doświadczenia, rozwijały się harmonijnie i odnosiły sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

 • Nasze przedszkole jest kolorowe i przyjazne dzieciom.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko i jego potrzeby.
 • Dzieci korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, a nauczyciele działają metodami aktywizującymi.
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 • Przedszkole jest placówką zapewniającą codzienny? kontakt dziecka z językiem angielskim.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, angażuje ich do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych działaniach przedszkola.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do aktywności twórczej, rozwijania umiejętności językowych oraz zdolności taneczno – muzycznych.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 

Cele koncepcji pracy:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwości.
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.
 • Rozwijanie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności.
 • Przestrzeganie, upowszechnianie i czuwanie nad respektowaniem praw dziecka.
 • Wspieranie nauki języka angielskiego od najmłodszych lat.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Organizowanie warunków działalności przedszkola oraz wzbogacanie jego bazy pozwalające na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, harmonijnego rozwoju i gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola oraz promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

Zadania priorytetowe:

 • Wczesne rozpoznawanie uzdolnień dziecka i dysharmonii rozwojowych oraz uwzględnianie ich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju.
 • Opracowanie i wdrażanie systemu pomocy pedagogiczno – psychologicznej.
 • Wykorzystanie języka angielskiego podczas codziennych czynności i zabaw.
 • Stymulowanie rozwoju dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole.
 • Wspieranie dziecka w osiąganiu sukcesów na miarę jego możliwości.
 • Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

 

Współpraca z rodzicami:

 • Wspieranie rodziców w pracy nad rozwojem i edukacją dzieci – organizacja zajęć otwartych, konsultacji oraz zebrań dla rodziców.
 • Organizowanie zajęć adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci.
 • Włączanie rodziców w działania związane z realizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • Włączanie rodziców w działania artystyczne ( konkursy plastyczne, muzyczne, sportowe).
 • Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym.
 • Wspólna organizacja akcji charytatywnych.

 

Współpraca ze środowiskiem:

 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  przedszkolami, policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi, instytucjami użyteczności publicznej.
 • Udział w akcjach i programach ogólnopolskich.

 

Nauczyciel:

 • Zaangażowany w pracę przedszkola. Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania. Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia. Stosuje nowoczesne metody pracy.
 • Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.  Jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny.

 

Rodzic:

 • Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola. Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola.
 • Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i trudnościach dziecka.
Akademia Misia Uszatka

Akademia Misia Uszatka